HOME WIE ZIJN WIJ ONZE DIENSTEN WERKWIJZE CONTACT
 

 SLAGBOOM  Administratie Adviseurs


Boekhoudingen & Belastingzaken
voor het Midden- en Klein Bedrijf

Artikel 1
Algemeen:
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en over-
    eenkomst tussen Slagboom Administratie Adviseurs, hierna te noemen:
    "Gebruiker" een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toe-
    passing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
    uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op oveeenkom-
    sten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden
    dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewer-
    kers van Gebruiker en zijn directie.
4.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Op-
    drachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
    moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn
of vernietigd mochten worden, dan
    blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaald, volledig van
    toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden
    teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
    bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
    strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere
    bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te
    vinden naar de geest’ van deze bepalingen.
7.
 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
    voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar
    de geest van deze algemene voorwaarden.
8.
 Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, 
    betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
    Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
    stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2
Offertes en aanbiedingen:
1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de
    offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardings-
    termijn isgesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig
    recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding
    betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
    de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedin-
    gen,dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
    verschrijving bevat.
3
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en
    andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de
    overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten,
    verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4
. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van
    het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker
    daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
    deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten
    van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
    opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
    toekomstige orders.
 

Artikel 3
Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering
en wijziging overeenkomst; prijsverhoging:
1.
 De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan
    voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voort-
    vloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van
    bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit
    nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
    Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker
    dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
    geven aan de overeenkomst.
3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkom-
    stig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van
    de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
    derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
    uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader
    vande opdrachtwerkzaamheden worden verricht op de locatie van de
    Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de
    Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
    gewenste faciliteiten.
6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de
    zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden ge-
    steld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrek-
    ken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is
    Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de
    Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering
    gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de
    Opdrachtgever ter beschikking staan.
7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren
    en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoe-
    ring van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat
    de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
    heeft goedgekeurd.
9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker
    aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijker-
    wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
    overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uit-
    voering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker
    zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst |
    op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
    volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te
    brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
    Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
    Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
    Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
    onvolledige gegevens.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
     behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te
     vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van
     de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
     overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever,
     van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst
     daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan
     dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen
     werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden
     verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
     prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de
     oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Op-
     drachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
     daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd daaronder begrepen een aanvulling
     dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat
     daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon
     en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opge-
     geven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te
     bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of
     niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen
     wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om
     de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot
     wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of
     kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat
     kader te verrichte werkzaamheden of te le veren zaken.

13.
I
ndien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke
     nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de
     Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker
     daardoor direct of indirect ontstaan.
14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs
     overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot
     verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in
     dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden,
     indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplich-
     ting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging
     van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij
     het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
15.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de over-
     eenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na
     het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die
     een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de
     overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker
     alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
     overeengekomene uit te voeren;
-    indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker
     rustende verplichting ingevolge de wet;
-    indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de
     totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
-    of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer
     dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst:
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
    overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
    overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de
    overkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
    geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
    indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
    zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
    overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de
    vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan
    worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
    overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich om-
    standigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de over-
    eenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voor-
    doen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
    overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker
    op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming
    van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
    overeenkomst.
4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei
    wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei
    wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker ge-
    rechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daar-
    door direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtin-
    gen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is
    Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te
    ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige |
    schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde
    van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Ge-
    bruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog
    te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
    Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden
    voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
    Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze
    kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker
    anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of
    faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen
    drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van
    schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet
    langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij
    om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de
    order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot
    betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen
    van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk
    annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor
    bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-
    afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de over-
    eenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in
    rekening worden gebracht.

Artikel 5 
Overmacht
1.
 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
    Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstan-
    digheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechts-
    handeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.
 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast
    hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
    buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Gebruiker geen
    invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplich-
    tingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van
    derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht
    te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de over-
    reenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten
    nakomen.
 

  Artikel 5 
Overmacht (vervolg)
3.
 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplich-
    tingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan
    twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ont-
    binden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplich-
    tingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal
    kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
    zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nageko-
    men respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
    Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van
    een afzonderlijke overeenkomst.  

Artikel 6 
Betaling en incassokosten:
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een
    door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
    schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om
    periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur,
    dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is
    alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente
    hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het
    opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdracht-
    gever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschul-
    digde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten
    strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in minde-
    ring van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en
    de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
    aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde
    voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflos-
    sing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
    en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
    Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur
    schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep
    toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is
    evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op
    te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming
    van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
    voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitenge-
    rechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse
    incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens
    Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft
    gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte
    kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte rechterlijke-
    en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.
    De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
    verschuldigd.

Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud:
1.  Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigen-
     dom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met
     Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.  Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoor-
     behoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel
     worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het
     eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te
     bezwaren.
3.  De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem
     verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te
     stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud
     geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
     Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te
     stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoor-
     behoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ont-
     poffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze ver-   
     verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een
     eventuele van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen.
     Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij
     voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader
     nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4.  Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
     uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
     herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen
     derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker
     zich bevinden en deze terug te nemen

Artikel 8
Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1.  De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
     normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
     worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in
     dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn
     voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de
     Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het
     gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
     Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen
     ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2.  De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee
     maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit 
     of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte
     garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de
     garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt
     verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3.  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als
     gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of
     gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan
     door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke
     toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzi-
     gingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daar-
     aan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te
     worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
     voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op
     garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
     omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder
     begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, ex-
     treme regenval of temperaturen) et cetera
.
4.
  De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,
     onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld
     respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij
     behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van
     het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan
     de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zicht-
     bare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebrui-
     ker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond,
     doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking  daarvan,
     schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo
     gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
     Gebruiker in staat is
     adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te
     stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5.  Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting
     niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en
     betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker
     opdracht gegeven heeft.
6.  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtge-
     ver geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.  Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gerecla-
     meerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na
     retour ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet moge-
     lijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdracht-
     gever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan
     danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.
     In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak
     aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te ver-
     schaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
     daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde
     van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdracht-
     gever.
9.  Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervan-
     ging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdracht-
     gever in rekening gebracht worden.
10.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringster-
     mijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker
     bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 
Aansprakelijkheid:
1.  Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
     beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.  Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
     doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever
     verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.  Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
     aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de
     factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop
     de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.  De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het
     bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5.  Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vast-
     stelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststel- 
     ling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventulee
     redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de
     overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toege-
     rekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beper-
     king van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten heb-
     ben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
     voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daar-
     onder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
     door bedrijfsstagnatie.
7.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet 
     indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn
     leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10               
Vrijwaring:
1.  De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden
     die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waar-
     van de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebrui-
     ker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
     Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en
     onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
     Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maat-
     regelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
     over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden
     daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
     Opdrachtgever.

Artikel 11  
Intellectuele eigendom
1.
  Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen
     op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
     Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan
     zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor
     zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter
     kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12
Toepasselijk recht en geschillen
1.
 
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het
     Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
     gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
     rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid
     van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.
  De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van
     geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
     Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens
     de wet bevoegde rechter.
3.
  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
     uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 13:
Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.
2.
  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals
    die golden ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de
    Gebruiker.
3.
 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend 
    voor  de uitleg daarvan.

 

| Copyright © 2020 | Design by @tcom Webdesign |

|   Disclaimer   |   Algemene voorwaarden   |   Privacy verklaring   |